مستندات

عنوان حجم نوع تاریخ ایجاد
بروشور کامل سامانه مرکز تلفن شبکه ای تلفنخانه 261KB PDF 1390/12/25
بروشور خلاصه سامانه مرکز تلفن شبکه ای تلفنخانه 333KB PDF 1390/12/25

Comments are closed.